LT | EN
Naujienos
MTŠP APIE MUS
Moksleivių teisinio švietimo programa (MTŠP)

Visuomenės teisinis švietimas yra ir vienas iš svarbiausių ELSA Lietuva tikslų. Siekdama prisidėti prie visuomenės teisinių žinių gilinimo ir kartu įgyvendindama vieną iš savo tikslų ELSA Lietuva organizuoja Moksleivių teisinio švietimo programą kurios pagrindiniai tikslai bei uždaviniai yra tokie:

• IÅ¡mokyti vyresniųjų klasių moksleivius geriau orientuotis teisÄ—s aktų gausybÄ—je, suvokti jų sistemÄ…;
• Pateikti informacijÄ… apie pagrindinius teisÄ—s aktus ir jų taikymÄ…;
• Suteikti bazines žinias apie asmens teisių įgyvendinimÄ… ir įgyvendinimo ribas;
• Suteikti žinių apie pagrindines teisÄ—s Å¡akas, jų reguliuojamus santykius ir teisÄ—s aktų priskyrimÄ… konkrečiai teisÄ—s Å¡akai;
• Suteikti žinių apie teisių ir interesų gynybos bÅ«dus bei priemones, kÄ… tam tikrais atvejais daryti ar kur kreiptis, kuo vadovautis iÅ¡kilus tam tikriem klausimam ar problemom;
• Surengti moksleiviams teisminio proceso inscenizacijÄ…;
• Parengti atmintinÄ™, kurioje nurodyti visus pagrindinius teisÄ—s aktus, valstybÄ—s institucijas, veiksmų planÄ…, kurio reikia vadovautis iÅ¡kilus teisinÄ—ms problemoms.

MTÅ P eiga

ProgramÄ… sudaro dvi dalys:

1. Paskaitų ciklas “TeisÄ—s pagrindai”: 3 mÄ—nesius kartÄ… per savaitÄ™ moksleiviams skaitomos paskaitos. Teisines žinias pateikia ne mokytojai ar profesoriai, o teisÄ™ studijuojantys studentai. Tai sÄ…lygoja ne tik didesnį moksleivių susidomÄ—jimÄ…, bet ir informacijos pateikimÄ… paprastesne, lengviau suprantama forma. Paskaitos grindžiamos ne sausu teorijos dÄ—stymu, bet siekiant supažindinti su praktine teise, tai yra iÅ¡aiÅ¡kinti kaip valstybÄ—je galiojantys įstatymai susijÄ™ su žmonių (ypač – jaunų žmonių) kasdieniniu gyvenimu, kaip reikia elgtis konkrečioje situacijoje, kad nebÅ«tų pažeistos galiojančios teisÄ—s normos ir aplinkinių interesai.

2. Moksleivių teisminio proceso inscenizacija: InscenizacijÄ… sudaro du etapai: pirmasis – atrankinis - vyksta pačiose mokyklose, antrasis – finalinis – vieno iÅ¡ teismų posÄ—džių salÄ—je. Bylos parenkamos iÅ¡ žmogaus teisių, konkrečiai iÅ¡ moksleivio teisių, srities, nes bÅ«tent tokios bylos yra įdomiausios patiems programos dalyviams ir jiems ne per daug sudÄ—tingos.

Visi visuomeniniai santykiai, organizacijų veikla, darbo santykiai ir kita socialinio gyvenimo dalis yra reglamentuojami teisÄ—s normomis, kurių valstybÄ—s gyventojai besÄ…lygiÅ¡kai  privalo laikytis. Taip asmenys realizuoja galimybÄ™ igyvendinti savo teises nepažeidžiant kitų teisių. BÅ«tent to ir siekia valstybÄ— bei jos institucijos, leisdamos teisÄ—s aktus, reguliuodamos visuomeninius santykius. Dažnai žmonÄ—s patenka į beviltiÅ¡kas situacijas, bÅ«na apgauti, pasinaudojant jų įstatymų neiÅ¡manymu, jiems ne laiku suteikiama itin svarbi bei reikalinga informacija. Tokiais atvejais teismai bÅ«na griežti, nes bendrasis teisÄ—s principas skelbia: „įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybÄ—s”. Lietuvos teisinÄ— sistemÄ… yra milžiniÅ¡ka, todÄ—l, siekiant iÅ¡vengti anksčiau paminÄ—tų situacijų, bÅ«tina, kad žmonÄ—s, kaip motyvuoti ir atsakingi visuomenÄ—s nariai, kuo anksčiau įgytų bazines teisÄ—s žinias.

VisuomenÄ—s teisinis Å¡vietimas yra aktuali mÅ«sų Å¡alies problema nuo pat nepriklausomybÄ—s atkÅ«rimo. Nors jÄ… bandoma sprÄ™sti tiek kuriant valstybines Å¡vietimo programas, tiek pasitelkiant neformalų ugdymÄ…, teisinio Å¡vietimo poreikis tebÄ—ra didelis. Efektyviausia  yra tokiÄ… programÄ… vykdyti vidurinÄ—se mokyklose. Vyresniųjų klasių moksleiviai dažniausiai jau yra apgalvojÄ™ savo ateities planus ir pasirinkÄ™ bÅ«simÄ… profesijÄ…. Tačiau su teisinių žinių poreikiu, teisÄ—s normomis susiduriama ne tik kiekvienoje profesijoje, bet ir kasdieniame gyvenime. MTÅ P suteikia galimybÄ™ kiekvienam moksleiviui iÅ¡ arčiau susipažinti su savo bÅ«simos profesijos ar tiesiog buitinio gyvenimo teisiniais niuansais. Tapus studentu, dirbant ar tiesiog realizuojant save socialinÄ—je aplinkoje, dabartiniam moksleiviui bus lengviau įgyvendinti bei ginti savo pažeistas teises, jei turÄ—s bazines teisines žinias, visuomet žinos kur kreiptis pagalbos ar kaip pačiam savarankiÅ¡kai iÅ¡sprÄ™sti iÅ¡kilusias problemas ir klausimus.

MTÅ P â€“ tai kelias į teisingesnÄ™ visuomenÄ™, užtikrinant kiekvieno jos individo teisinÄ—s sÄ…monÄ—s ugdymÄ… bei teisinio aktyvumo skaitinimÄ….

The European Law Students' Association (ELSA) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip
30 000 narių 42-ose Europos valstybėse.
Trumpai apie akademinę veiklą
STOP
STart
Ciceronas
MTŠP
ELSA MRU AA renginiai
ELSA Vilnius AA renginiai
ELSA VDU AA renginiai
S&C
STEP
AA
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai:
ELSA Lietuva partneriai:
ELSA Lietuva rėmėjai:
Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai

Sitkienė, Pilkauskas ir partneriai
varul.vilgerts.smaliukas
Teisės portalas - Infolex.lt
Justitia